Pakiety ekonomiczne


Każdy pakiet zawiera:

 • wsparcie przy założeniu firmy
 • aplikację do wystawiania faktur

Ceny podane są w kwotach netto, bez VAT.

 

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW - DEDYKOWANA KSIĘGOWACena za miesiąc od:
Działalność gospodarcza (wpis do CEIDG), bez obsługi VAT
155
Działalność gospodarcza (wpis do CEIDG), z obsługą VAT
165
Spółka cywilna, spółka jawna
230
PEŁNA KSIĘGOWOŚĆCena za miesiąc od:
Spółka nie prowadząca działalności, posiadająca jedynie wyciąg bankowy:
250
Spółka z o.o.
450
Spółka akcyjna
700
Spółka komandytowa
750

Szczegóły działalności mogą powodować różnice w wycenie. Na wynagrodzenie wpływ mają m.in.:

 • Występowania transakcji zagranicznych
 • Prowadzenie transakcji w walutach obcych
 • Ilości posiadanych środków trwałych
 • Występowanie środków trwałych w budowie
 • Występowania umów kredytowych i leasingowych w złotych
 • Występowania umów kredytowych i leasingowych w walutach obcych
 • Konieczności badania sprawozdania finansowego oraz sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
 • Raportowania zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
 • Rozliczania dotacji UE lub innych dotacji i subwencji