Usługi dodatkowe


Oferujemy szereg powiązanych usług dodatkowych:

 
Masz pytania? Zadzwoń do nas pod numer 607 059 388 – od poniedziałku do piątku w godzinach 9-16 odpowiemy na wszelkie pytania i doradzimy w przypadku wątpliwości.
 

Raporty dla kierownictwa

Projektujemy raporty, które mówią kategoriami Państwa biznesu a nie finansów. Wiemy
jak dużo cennych informacji możemy dostarczyć na bazie danych księgowych. Na ich podstawie mogą Państwo pojmować racjonalne decyzje oraz rozwiązywać problemy. Usługi obejmują:

 • Przygotowywanie cyklicznych raportów z wykonania budżetu, uwzględniających analizę odchyleń od planu oraz analogicznych danych roku poprzedniego
 • Dokonywanie alokacji  kosztów na centra kosztów i zysków oraz monitoring wybranych kosztów lub grup kosztowych

Przykłady usług kontrolingowych:

 • Ustalenie alertów kosztowych polegających na monitorowaniu wybranych kosztów
  i informowaniu w przypadku przekroczenia ustalonego limitu. Przykładowo alert kosztowy może dotyczyć określonego kosztu miesięcznego telefonów komórkowych
 • Monitorowanie wybranych kosztów lub grup, na przykład ile kosztują poszczególni pracownicy, z uwzględnieniem kosztów wynagrodzenia zasadniczego i premiowego, delegacji, kosztów paliwa i telefonów
 • Kompleksowe monitorowanie przychodów i kosztów, z możliwością alokacji wybranych kosztów na miejsca powstawania oraz porównanie osiągniętych wyników z danymi wcześniej zdefiniowanego budżetu. Możliwe jest odrębne raportowanie rentowności poszczególnych działów lub produktów, na przykład w  firmie  transportowej można osobno wykazywać rentowność przewozów krajowych oraz zagranicznych

Na Państwa zlecenie wykonamy również raporty jednorazowe, według uzgodnionego wzoru.

Zobacz też: nasze projekty

Budżety i plany finansowe

Projekty takie realizujemy dla naszych klientów, którzy ubiegają się o kredyt, chcą otrzymać środki z funduszy UE lub myślą o pozyskaniu inwestora. Usługi obejmują:

 • Przygotowywanie rocznych i kilkuletnich budżetów według zadanego wzoru.  W przypadku  firm z udziałem kapitału zagranicznego  możemy ustalić projekt budżetu bezpośrednio
  z działem kontrolingu spółki nadrzędnej
 • Projektowanie arkuszy budżetowych  dostosowanych do działalności firmy,
  z uwzględnieniem danych pozaksięgowych oraz definicją wskaźników efektywności (Key Performance Indicators, KPI’s)

Dobrowolne audyty wewnętrzne

Wykonujemy dobrowolne audyty wewnętrzne, mające na celu upewnienie się
co do poprawności prowadzenia ksiąg lub identyfikacji ukrytych zagrożeń („tykających bomb”), które mogą być szkodliwe dla firmy a w konsekwencji dla Zarządu firmy. Badanie przeprowadzane jest z następujących, wzajemnie przenikających się, płaszczyznach:

  1. Audyt prawny (realizowany z radcą prawnym specjalizującym sie w danym obszarze)
  2. Audyt podatkowy, obejmujący badanie zawartych umów
   oraz transakcji przeprowadzonych przez spółkę, których konsekwencje podatkowe nie uległy przedawnieniu a także zbadanie transakcji z podmiotami powiązanymi oraz prawidłowości związanej z tym dokumentacji podatkowej

 1. Audyt księgowy, obejmujący badanie poprawności ujęcia procesów gospodarczych
  w księgach rachunkowych oraz rzetelnego odzwierciedlenia rzeczywistego stanu firmy,
  a także badanie zgodności z polityką rachunkowości
 2. Audyt finansowy, obejmujący analizę rentowności firmy oraz wykorzystania dostępnych zasobów a także analizę efektywności zarządzania finansami firmy

Wyceny spółek

Specjalizujemy się w wycenie spółek metodą DCF (Discouted Cash Flow, zdyskontowane przepływy pieniężne). Jest to najbardziej złożona i niezbędna część kompleksowej wyceny każdego przedsiębiorstwa o ustabilizowanej pozycji.

Wycena uzupełniana jest o inne niezbędne analizy, w szczególności analizę majątku firmy i jego rzeczywistej wartości.