Wzorzec umowy spółki zakładanej przez internet w trybie S24

Właśnie taką umowę spółki zawrą wspólnicy, którzy zdecydują się na założenie spółki z o.o. przez internet. Wzorzec został wprowadzony w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnianego w systemie teleinformatycznym.

Oficjalny tekst rozporządzenia można znaleźć tutaj.

Wzór umowy zawiera 17 paragrafów i jest następujący (wraz z opcjami wyboru):

 

Wzorzec umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępniany w systemie teleinformatycznym (wzorzec umowy)

UMOWA

SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

z dnia …….

§ 1

Stawający

1/ ….

2/ ….

3/ …..

 oświadczają, że na podstawie niniejszej umowy zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej “Spółką”.

§ 2

Firma Spółki brzmi: ____________________________________ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

§ 3

Siedzibą Spółki jest _________________.

§ 4

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) (PKD …………….) ______________________

2) (PKD …………….) ______________________

3) (PKD …………….) ______________________

§ 5

Kapitał zakładowy Spółki wynosi ____________ zł (słownie: ____________________) i dzieli się na _____ (słownie: ______ ) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną _____ zł (słownie: ___________).

§ 6

Udziały w Spółce obejmują:

  1. Wspólnik _____________________ obejmuje __ (słownie: _____________________) udziałów o łącznej wartości nominalnej __________ zł (słownie: ______________________ złotych);
  2. Wspólnik _____________________ obejmuje __ (słownie: _____________________) udziałów o łącznej wartości nominalnej __________ zł (słownie: ______________________ złotych);

§ 7

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 8

Wariant A

1. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.

2. Na każdy udział przypada jeden głos.

Wariant B

1. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.

2. Na każdy udział przypada jeden głos.

3. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę.

§ 9

Udziały w Spółce są pokrywane wkładami pieniężnymi.

§ 10

Wariant A

Zbycie oraz zastawienie udziału wymaga zgody Spółki.

Wariant B

Zbycie oraz zastawienie udziału nie wymaga zgody Spółki.

Wariant C

1.  Zbycie oraz zastawienie udziału wymaga zgody Spółki.

2. Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z udziału, na którym ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w księdze udziałów dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i o upoważnieniu do wykonywania prawa głosu.

Wariant D

1. Zbycie oraz zastawienie udziału nie wymaga zgody Spółki

2. Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z udziału, na którym ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w księdze udziałów dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i o upoważnieniu do wykonywania prawa głosu.

§ 11

Wariant A

Spółka może tworzyć kapitały rezerwowy i zapasowy.

Wariant B

  1. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowy i zapasowy.
  2. Zarząd może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli zaistnieją warunki wymagane przepisami prawa, a w szczególności jeżeli spółka posiada wystarczające środki na wypłatę

§ 12

Wariant A

Organami Spółki są:

1) Zarząd;

2) Zgromadzenie Wspólników.

Wariant B

Organami Spółki są:

1) Zarząd;

2) Rada Nadzorcza;

3) Zgromadzenie Wspólników.

Wariant C

1. Organami Spółki są:

1) Zarząd;

2) Rada Nadzorcza;

3) Zgromadzenie Wspólników.

2. Wspólnikowi nie przysługuje prawo indywidualnej kontroli z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Wspólnik może wykonywać indywidualne prawo kontroli jeżeli Rada Nadzorcza nie została ustanowiona lub jeżeli liczba członków Rady jest niższa niż wymagana umową.

§ 13

  1. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników. Uchwała wspólników może określać funkcje poszczególnych członków Zarządu.
  2. Kadencja członka Zarządu wynosi ……
  3. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Zarządu, śmierci albo rezygnacji.

Wariant dodatkowy aktualny w przypadku powołania Rady Nadzorczej tj. wyboru wariantów B albo C § 12

  1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z …… członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników.
  2. Kadencja członka Rady Nadzorczej wynosi ……
  3. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Rady Nadzorczej, śmierci albo rezygnacji.

§ 14

Wariant A

W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu spółki składa członek zarządu. W przypadku Zarządu składającego się z dwóch lub większej ilości osób do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

Wariant B

Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków Zarządu samodzielnie.

§ 15

A. W skład pierwszego Zarządu Spółki wspólnicy powołują:

1)        _______________,/funkcja:                   

2)        _______________,/

3)       _______________,/

Wariant dodatkowy aktualny w przypadku powołania Rady Nadzorczej tj. wyboru wariantów B albo C § 12

B. W skład pierwszej Rady Nadzorczej wspólnicy powołują:

1)        _______________,/funkcja:                   

2)        _______________,/

3)       _______________,/

§ 16

Wariant A

Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego wymaga uchwały wspólników.

Wariant B

Nie wymaga uchwały wspólników rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki.

§ 17

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia _______ roku.

Powiązane informacje:

Szczegóły procedury internetowej

Koszty założenia spółki z o.o. 

– Porównanie procedury “u notariusza” i procedury internetowej

Jeśli macie Państwo pytania – napiszcie do nas, zawsze odpowiadamy: kontakt@simplica.pl

=>POWRÓT DO WSZYSTKICH WPISÓW<=

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.